World Company Day PledgeCam kết của Ngày Thế giới Công ty

All companies are invited to reflect, recite this on 15th August
We, (name of company) pledge to shape the world into a better place, through building a leading and transformative company where unity is the norm of norms. We believe in a company where mutual love exists and equal opportunity is an undeniable right. We believe in shared ownership and profit as a means to social equality. We believe in building a fair and just enterprise by upholding the highest levels of integrity. We believe in the value of humility to perfect our work. We believe that our work should contribute to a sustainable development of industry and our environment. We entrust all these to the power of the Almighty who will ensure the perpetuity of our purpose after we have done our part.

 

See how others are doing their best to fulfil this

Mọi thành viên của doanh nghiệp và tổ chức ký kết hưởng ứng sẽ cùng nhau đọc Bản cam kết dưới đây vào ngày 15 tháng 8 hàng năm Chúng tôi, (tên công ty) cam kết xây dựng thế giới tốt đẹp hơn bằng cách xây dựng công ty đứng đầu và có khả năng đổi mới để thích ứng, trong đó đoàn kết là tiêu chuẩn hàng đầu. Chúng tôi tin tưởng vào công ty nơi có tình yêu thương và đảm bảo cơ hội phát triển công bằng. Chúng tôi tin việc cùng tham gia tích cực và chia sẻ lợi nhuận là phương pháp đảm bảo công bằng xã hội. Chúng tôi tin tưởng vào việc xây dựng một doanh nghiệp công bằng và chính nghĩa bằng cách đoàn kết cao độ. Chúng tôi tin đức tính khiêm tốn sẽ giúp hoàn thiện công việc của mình. Chúng tôi tin công việc của mình cần góp phần phát triển thị trường và bảo vệ môi trường một cách bền vững. Chúng tôi ủy quyền cho Chủ tịch, người sẽ thực hiện các biện pháp để đảm bảo duy trì lâu dài và vĩnh viễn mục đích của chúng tôi sau khi chúng tôi hoàn tất phần việc của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Top